reglement mantelzorgtoelage

toekenning van een mantelzorgtoelage

Binnen de hiernavolgende voorwaarden wordt een lokale mantelzorgtoelage toegekend aan personen die (een deel van) de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van Herne.
Deze lokale mantelzorgtoelage is een waarderings- en/of erkenningstoelage van de lokale overheid ten aanzien van de mantelzorger.


definities

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1° thuiszorg: de hulp- en dienstverlening die er specifiek op gericht is de gebruiker te handhaven in zijn natuurlijk thuismilieu.

2° zorgbehoevende persoon: iedere natuurlijke persoon die vanuit een bepaalde nood een beroep doet op thuis- en mantelzorg, ongeacht zijn leeftijd.

3° mantelzorger: een natuurlijke persoon van minstens 18 jaar die op geregelde basis en op een niet-professionele basis, noch in een georganiseerd verband, aanvullende, bovennormale zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving vanuit een affectieve en/of sociale relatie die hij of zij met deze persoon heeft.

4° mantelzorg: alle bovennormale, niet beroepsmatige hulp- en dienstverlening die een persoon op geregelde basis aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving geeft°; deze zorg vloeit voort uit een affectieve en/of sociale relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon.

5° inwoner van de gemeente: elke persoon die op datum van de aanvraag ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Herne en er ook effectief woont.


bepalingen met betrekking tot de zorgbehoevende persoon

Het recht op een mantelzorgtoelage hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de zorgbehoevende persoon:

1° de zorgbehoevende persoon moet een inwoner zijn van de gemeente en verblijft inwonend of zelfstandig in zijn natuurlijk thuismilieu (attest samenstelling gezin). Aan de voorwaarde is niet voldaan als de zorgbehoevende persoon meer dan één maand wordt opgenomen in een ziekenhuis, revalidatiecentrum, bejaardentehuis/kortverblijf, internaat of een andere instelling.

2° de persoon moet zorgbehoevend zijn, dat wil zeggen dat hij/zij, geheel of gedeeltelijk, niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, en waarvoor hulp van een derde persoon noodzakelijk is.

3° de evaluatie van de zorgbehoevendheid moet bij voorkeur worden vastgesteld door middel van reeds bestaande attesten.

Voor kinderen: verhoogde kinderbijslag op basis van een mindervaliditeit van tenminste 66 % of – voor kinderen geboren na 1/01/2006 – op basis van de toekenning van tenminste 4 punten in pijler 1 of tenminste 6 punten in de drie pijlers, zoals gehanteerd door het kinderbijslagfonds.

Voor volwassenen:
- attest van invaliditeit van minstens 66% door Ministerie Sociale Voorzorg
Of - genieter van tegemoetkoming hulp aan bejaarden
Of - een BEL-profielschaal van ten minste 35
Of - score B op de Katz-schaal


Indien er op datum van de aanvraag nog geen indicatiestelling is gebeurd, kan op initiatief van het OCMW een indicatiestelling worden opgemaakt.bepalingen met betrekking tot de mantelzorger

Het recht op een mantelzorgtoelage hangt af van de volgende bepalingen met betrekking tot de mantelzorger:

1° de toelage wordt toegekend aan de mantelzorger, ongeacht zijn woonplaats, die hiertoe een aanvraag doet.

2° er wordt per zorgbehoevende persoon slechts éénmaal een mantelzorgtoelage aan één mantelzorger toegekend.


bepalingen met betrekking tot de thuiszorg

Het recht op een mantelzorgtoelage hangt af van de volgende bepalingen met betrekking tot de thuiszorg:

1° de mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en op zeer geregelde basis met de thuiszorg bezig. De regelmaat van de thuiszorg moet blijken uit het aanvraagformulier (minstens 3 activiteiten).

2° de thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren.procedure

De aanvraag voor de mantelzorgtoelage wordt door de mantelzorger ingediend bij het OCMW van Herne, Edingsesteenweg 8A te 1540 Herne op het daartoe voorziene aanvraagformulier.

De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet aan de gestelde voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het OCMW van Herne te melden.

De aanvragen worden onderzocht door een maatschappelijk werker van het OCMW die nagaat of aan alle voorwaarden is voldaan.
Hij/Zij kan daartoe alle middelen aanwenden die hem/haar overeenkomstig artikel 47 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW’s zijn toevertrouwd.

De raad voor maatschappelijk welzijn of één van de organen aan wie de raad zijn bevoegdheden heeft overgedragen, neemt de maand na indiening van de aanvraag een met redenen omklede beslissing.
Deze beslissing wordt aan de aanvrager per gewoon schrijven overgemaakt binnen de 8 dagen na de beslissing.betaling en modaliteiten

De mantelzorgtoelage bedraagt per maand per gebruiker 15 EUR ( bedrag geldig vanaf 1 januari 2011 )

De mantelzorgtoelage wordt 3-maandelijks betaald op de bankrekening van de mantelzorger in de loop van de maand volgend op het desbetreffende kwartaal.

De mantelzorgtoelage gaat in vanaf de eerste maand volgend op de datum van de aanvraag.

Voor elke begonnen maand thuiszorg wordt de mantelzorgtoelage betaald. Een beslissing tot stopzetting heeft pas uitwerking op de laatste dag van de maand.

Per zorgbehoevende persoon wordt slechts één mantelzorgtoelage toegekend.
Indien een zorgbehoevende persoon wordt bijgestaan door meer dan één mantelzorger, dan wordt in overleg met de mantelzorgers beslist aan wie de mantelzorgtoelage wordt uitbetaald.

De verdere uitbetaling van de mantelzorgpremie kan worden stopgezet door de raad voor maatschappelijk of één van de organen aan wie de raad voor maatschappelijk welzijn zijn bevoegdheden heeft overgedragen op basis van een verslag van de maatschappelijk werker van het OCMW.

Bij valse verklaringen of het niet meedelen van de stopzetting van de mantelzorg door de mantelzorger binnen de vastgelegde termijn kan de raad voor maatschappelijk welzijn of één van de organen aan wie de raad zijn bevoegdheden heeft overgedragen ,de uitbetaalde mantelzorgtoelagen geheel of gedeeltelijk terugvorderen.inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2009.

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over alle niet in dit reglement voorziene gevallen.

Dit reglement zal door de raad voor maatschappelijk welzijn na één jaar worden geëvalueerd.