brochure stookoliepremie

Heeft u recht op een verwarmingstoelage?


U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:
- huisbrandolie
- verwarmingspetroleum (c)
- bulkpropaangas

niet voor:
- aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
- propaangas en butaangas in gasflessen

en u behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
- WIGW of: weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
- kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
- langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar), ouder dan 50 jaar
- gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
- gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
- leefloongerechtigde
- gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon
- gerechtigde op het OMNIO-statuut
en het gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan
€ 19.105,88 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste.


Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
u geniet: een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling
en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

(Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.
Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het gezin van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.330

Dan heeft u recht op een verwarmingstoelage

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.


De levering dient gebeurd te zijn tussen 1 januari en 31 december 2020


De toelage schommelt tussen de 14 cent en 20 cent per liter.

Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210.


Welke documenten moet u voorleggen?


U dient in ieder geval volgende documenten voor te leggen:

- een kopie van uw identiteitskaart;
- een kopie van de levereingsfactuur of -bon;;
- een bewijs van uw inkomen ( laatst beschikbaar aanslagbiljet, loonfiche,...)
- indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft;;;
- voor categorie 3: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Het OCMW zal om na te gaan of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via electronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen.
Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij het OCMW van uw gemeente, op het gratis telefoonnummer van het Sociaal Verwarmingsfonds 0800/90.929 of op hun website: www.verwarmingsfonds.be.

( De bedragen van de inkomensgrenzen vermeld in deze folder gelden onder voorbehoud van een eventuele indexaanpassing )